CZCIONKA:
KONTRAST:

Strona główna Biura ds. Własności intelektualnej

 

ROZPATRYWANIE ZGŁOSZENIA WYNALAZKU

 

W toku rozpatrywania zgłoszenia wynalazku, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej: 

  wydaje postanowienia wzywające zgłaszającego  do uzupełnienia zgłoszenia lub usunięcia braków

 i istotnych usterek pod rygorem umorzenia postępowania (art. 42 ust. 1 pwp),

  ogłasza o zgłoszeniu wynalazku, z wyjątkiem wynalazku tajnego, w Biuletynie Urzędu Patentowego,

 niezwłocznie po upływie 18 miesięcy od daty pierwszeństwa do uzyskania patentu – zgłaszający może

złożyć wniosek w okresie 12 miesięcy od daty pierwszeństwa o dokonanie ogłoszenia  w terminie

wcześniejszym (art. 43 ust. 1 pwp),

  udostępnia opis zgłoszeniowy wynalazku osobom trzecim od dnia ogłoszenia o zgłoszeniu, które

mogą zgłaszać uwagi, co do istnienia okoliczności uniemożliwiających jego udzielenie do czasu

wydania decyzji w sprawie jego udzielenia (art. 44 ust. 1 pwp),

  nie ujawnia, ani nie udostępnia akt zgłoszenia wynalazku bez zgody zgłaszającego w okresie

 poprzedzającym ogłoszenie o zgłoszeniu wynalazku (art. 45 ust. 1 pwp),

  może wezwać zgłaszającego do nadesłania dokumentów i wyjaśnień oraz wprowadzenia poprawek

 lub uzupełnień  w dokumentacji zgłoszenia w wyznaczonym terminie pod rygorem umorzenia

postępowania (art. 46 ust. 1 pwp),

  sporządza sprawozdanie o stanie techniki do każdego zgłoszenia wynalazku przed ogłoszeniem

o zgłoszeniu (art. 47 ust. 1 pwp),

  wyznacza termin zgłaszającemu do zajęcia stanowiska w sprawie zebranych dowodów i materiałów

 mogących świadczyć o istnieniu przeszkód do uzyskania patentu (art. 47 ust. 2 pwp),

  wydaje decyzję o odmowie udzielenia patentu, gdy wynalazek nie spełnia ustawowych warunków

 wymaganych do uzyskania patentu (art. 47 ust. 1 pwp),

  wydaje decyzję o udzieleniu patentu, gdy zostały spełnione ustawowe warunki wymagane

do uzyskania patentu (art. 52 pwp),

  wydaje dokument patentowy, którego częścią jest opis patentowy obejmujący opis wynalazku,

 zastrzeżenia patentowe i rysunki (art. 54 pwp),

  publikuje o udzielonym patencie w Wiadomościach Urzędu Patentowego.

 

PATENT

to prawo wyłącznego korzystania z wynalazku

w sposób zarobkowy lub zawodowy

na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (art. 63 pwp)