CZCIONKA:
KONTRAST:

Strona główna Biura ds. Własności intelektualnej

 

PROGRAMY WSPIERAJĄCE OCHRONĘ WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

 

“Patent Plus. Wsparcie patentowania wynalazków”

Pogram Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

W ramach Programu można uzyskać wsparcie na następujące rodzaje zadań:

dofinansowanie lub refundacja kosztów niezbędnych do przygotowania zgłoszenia patentowego do Urzędu

Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej oraz w procedurze międzynarodowej, w procedurach regionalnych

lub w procedurze krajowej do urzędu patentowego państwa innego niż Rzeczypospolita Polska,

w tym również czynności rzecznika patentowego,

1. finansowanie przedsięwzięć, których celem jest ułatwienie pozyskiwania partnerów do komercjalizacji

wynalazków oraz dofinansowanie szkoleń i upowszechniania wiedzy o ochronie własności przemysłowej,

2. program adresowany jest do uczelni, jednostek naukowych, akademickich inkubatorów

przedsiębiorczości, centrów transferu technologii, parków technologicznych, konsorcjów badawczo-

rozwojowych oraz podmiotów działających na rzecz nauki, centrów doskonałości, fundacji wspierających

transfer technologii i przedsiębiorczość, posiadających siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: http://www.ncbir.pl

 

“Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej”

Poddziałanie 5.4.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

W ramach Programu można uzyskać wsparcie na związane z uzyskaniem ochrony wynalazków, wzorów

użytkowych lub wzorów przemysłowych, a także z wszczęciem i prowadzeniem postępowań w zakresie

unieważnienia lub stwierdzenia wygaśnięcia patentu lub innych praw własności przemysłowej.

Program realizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości jest adresowany do mikro, małych

i średnich przedsiębiorców.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: http://www.parp.gov.pl