CZCIONKA:
KONTRAST:

Strona główna Biura ds. Własności intelektualnej

 

ZGŁOSZENIE PRZEDMIOTÓW WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ,

 w tym wynalazku do ochrony wymaga

 szczególnej formy dokumentacji zgłoszeniowej, stosownie do przedmiotu zgłoszenia i wybranej

procedury zgłoszeniowej: krajowej, regionalnej lub  międzynarodowej PCT.

 Opracowanie dokumentacji zgłoszeniowej wynalazku, jego zgłoszenie w Urzędzie Patentowym

Rzeczypospolitej Polskiej w celu uzyskania patentu oraz rozpatrywanie zgłoszenia, normuje:

  Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119,

poz.1117, z późn. zm.)

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2001 r. w sprawie dokonywania

i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych (Dz. U. Nr 102, poz. 1119 z późn. zm.)

dostępne w zakładce Akty prawne na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP - www.uprp.pl 

Dokumentacja zgłoszeniowa, a w szczególności: opis wynalazku i zastrzeżenie (-a) patentowe, skrót

opisu i rysunek opracowane są na podstawie materiałów dostarczonych przez twórcę, wyników

przeprowadzonych badań patentowych i w efekcie ścisłej z nim współpracy.  

Opis wynalazku przedstawia przedmiot wynalazku na tle stanu techniki w dziedzinie, na tyle jasno

i wyczerpująco, aby możliwe było ustalenie istoty wynalazku warunkującej osiągnięcie zamierzonego celu.

Opis wynalazku powinien przedstawiać wynalazek na tyle jasno i wyczerpująco, aby znawca mógł ten

wynalazek urzeczywistnić (art. 33 ust. 1 pwp):     

  tytuł wynalazku,

  określenie dziedziny techniki,

  opis stanu techniki,

  ujawnienie istoty wynalazku,

  wskazanie ewentualnych korzystnych skutków wynalazku,

  objaśnienie figur rysunku,

  przykład realizacji wynalazku,

  wskazanie możliwości przemysłowego stosowania wynalazku.

Zastrzeżenie (-a) patentowe są najważniejszą częścią dokumentacji patentowej stanowiącą podstawę

oceny zdolności patentowej i wyznacza (-ją ) przedmiotowy zakres patentu (art. 33 ust. 2 pwp).  

Rysunek odtwarza przedmiot wynalazku w ujęciu schematycznym (art. 33 ust. 6 pwp) i jest konieczny

wówczas, gdy pozwala zrozumieć rozwiązanie według wynalazku w stopniu umożliwiającym realizację

zamierzonego celu.

Skrót opisu zawiera zwięzłą i jasną informację określającą przedmiot wynalazku i charakterystyczne jego

cechy techniczne (art. 33 ust. 5 pwp) publikowaną w ustawowym czasie w Biuletynie Urzędu Patentowego.