CZCIONKA:
KONTRAST:

Strona główna Biura ds. Własności intelektualnej

 

INFORMACJA PATENTOWA

 U PODSTAW WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

 

Informacja patentowa jest integralnym i wyspecjalizowanym podzbiorem

 informacji naukowo- technicznej.

Źródłem informacji patentowej jest przede wszystkim:

literatura patentowa, w tym: zgłoszeniowe opisy wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów

przemysłowych oraz opisy patentowe wynalazków, opisy ochronne wzorów użytkowych i opisy

rejestrowe wzorów przemysłowych,

  literatura ogólnotechniczna, w tym: podręczniki techniczne, katalogi, prospekty, normy, karty

dokumentacyjne, czasopisma, notatki,

  inne źródła informacji, w tym: prasa periodyczna i codzienna, wystawy, targi, wyjazdy zagraniczne.

Priorytetowe miejsce zajmuje literatura patentowa stanowiąca główne źródło informacji dla

podejmujących trud twórczego rozwiązywania problemów technicznych.

Zbiór literatury patentowej obejmuje również akty prawne i literaturę towarzyszącą, w tym oficjalne biuletyny

urzędów krajowych i organizacji międzynarodowych. Zasoby informacji patentowej są najważniejszym

źródłem wiedzy o rozwoju nauki i techniki.

Opis patentowy wynalazku jest podstawowym źródłem informacji, zarówno technicznej, jak i prawnej

zawartych odpowiednio w części bibliograficznej, w opisie wynalazku, w zastrzeżeniach patentowych

i rysunku. 

Informacje zawarte w opisie patentowym są informacjami niezwykle wartościowymi, w szczególności dlatego,

że:

  potwierdzają nowość, poziom wynalazczy i stosowalność rozwiązania technicznego,

  wyprzedzają o około 1,5 roku kolejne publikacje o danym rozwiązaniu,

  są jedyną informacją o rozwiązaniu technicznym w ponad 70%,

  są informacjami źródłowymi, a przy tym łatwo dostępnymi,

  określają symbol klasyfikacyjny wynalazku będący zunifikowanym językiem poszukiwań

tematycznych,

  pozwalają zorientować się o kierunkach rozwojowych konkretnych dziedzin techniki,

  pozwalają podejmować trafne decyzje o wyborze kierunków badań i prac,

  pozwalają uniknąć nakładów finansowych i czasu na powielanie badań i prac wykonanych

przez innych wcześniej,

  pozwalają osiągnąć wynik badań i prac ,,zdolny patentowo” i niezaskarżalny w obrocie

gospodarczym.